ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP HOS LEVA STARK EMS AB 

Dessa villkor hos Levas Stark EMS AB (nedan LSEMS) Gäller från och med 30.03.23

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (”Medlemmen”) som namnges i avtalet (”Medlemsavtalet”) och LSEMS. Dessa villkor är en integrerad del av Medlemsavtalet. Förutom Medlemsavtalet är Medlemmen även bunden av särskilda villkor som vid varje tillfälle kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden. Dessa villkor finns tillgängliga på vår webbsida.

2. MEDLEMSKAP HOS LSEMS

2.1. Medlemskap hos LSEMS kan tecknas av myndiga personer som:

2.1.1. Har ett allmänt gott hälsotillstånd där det efter LSEMS bedömning inte föreligger uppenbar risk för personens hälsa och/eller skada.

2.1.2. Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare medlemskap i LSEMS.

2.1.3. Inte tidigare har utestängts från en eller flera LSEMS-anläggningar.

2.1.4. Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare medlemskap i LSEMS.

2.2. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet.

2.3. Medlemskapet hos LSEMS är ett löpande avtal oberoende av bindningstid eller aktiva träningsprodukter. Medlemskapet löper således vidare fram tills att Medlemskapet avslutas enligt kapitel 7. 

2.4 Förskottsbetalda medlemskap återbetalas inte.

2.5. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än Medlemmen.

2.6. Medlemskapet ger Medlemmen rätt att träna vid en eller flera LSEMS -anläggningar enligt vad som anges i Medlemsavtalet. Vidare har Medlemmen rätt att använda tillgängliga erbjudanden enligt gällande villkor.

2.7. LSEMS gällande medlemskap, koncept och tilläggstjänster vid varje tillfälle med tillhörande beskrivningar och priser framgår på vår webbsida.

2.8. Uppgradering av medlemskap: Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap för att få tillgång till fler anläggningar, koncept och tilläggstjänster enligt LSEMS gällande erbjudanden vid tillfället. Uppgraderingar träder i kraft med omedelbar verkan. Mellanskillnaden mellan befintligt och nytt pris betalas för den återstående delen av perioden innan uppgraderingen sker.

2.9. Nedgradering av medlemskap: Medlemmen kan när som helst nedgradera sitt medlemskap för att minska tillgången till anläggningar, koncept och tilläggstjänster. Nedgraderingar träder i kraft efter utgången av följande månad. Förskottsbetalda tjänster eller bundna medlemskap kan ej nedgraderas.

2.10. Medlemmar som innehar ett medlemskap som LSEMS inte längre erbjuder överförs vid ändring av medlemskapet till LSEMS för tillfället gällande medlemskapsstruktur.

2.11. LSEMS kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träning eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad.

2.12. I möjligaste mån anpassar LSEMS erbjudanden och öppettider på tillgängliga träningsanläggningar enligt medlemmarnas önskemål och beteende. Det aktuella träningscentret kan hållas stängt eller ha ett reducerat utbud i samband med t.ex. helgdagar, semestrar, underhållsarbete på lokaler och Force majeure (enligt definitionen i punkt 9.1).

2.13. Kameraövervakning kan genomföras på LSEMS träningsanläggningar. Dock inte i omklädningsrum, toaletter eller duschar.

2.14. Rabatter

2.14.1 Från tid till annan erbjuder LSEMS rabatter i enskilda kampanjer eller till särskilda grupper eller organisationer. Villkor för dessa framgår på LSEMS hemsida alternativt av medlemsavtalet. LSEMS kan med omedelbar verkan avsluta sådan rabatt. 

2.14.2. Företag

2.14.2.1. Vanligt företagsavtal Medlemmar som är registrerade med ett vanligt företagsavtal kan ha rätt till rabatterat pris enligt särskilt avtal mellan LSEMS och det aktuella företaget, så länge Medlemmen är anställd hos företaget. Medlemmen måste årligen dokumentera att arbetsförhållandet fortfarande gäller. Medlemmen är skyldig att meddela LSEMS om Medlemmens arbetsförhållande upphör. När villkoren för vanligt företagsavtal inte längre gäller uppjusteras den månatliga medlemsavgiften till det för tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.

2.14.2.2. Subventionerat företagsavtal För medlemmar som är registrerade med ett subventionerat företagsavtal betalar företaget i förskott för 12 månader åt gången eller löpande under avtalsperioden. För de fall där Medlemmen ska betala delar av medlemsavgiften betalas den löpande under avtalsperioden. Företaget är skyldigt att meddela LSEMS om Medlemmens arbetsförhållande upphör. Efter att uppsägning mottagits är LSEMS skyldigt att senast inom en (1) månad skriftligen meddela Medlemmen om att villkoren för subventionerat företagsavtal inte längre gäller. Medlemmen måste då bekräfta om Medlemmen önskar fortsätta medlemskapet. Medlemmen blir i så fall ny fakturamottagare för den månatliga medlemsavgiften, och medlemsavgiften uppjusteras samtidigt till det vid tillfället gällande listpriset. Medlemskapet löper därefter vidare fram tills att Medlemmen aktivt utnyttjar sin uppsägningsrätt.

3. BETALNING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmen ska betala månatlig medlemsavgift, anmälningsavgift och eventuella övriga avgifter enligt LSEMS vid varje enskilt tillfälle gällande priser. Samma sak gäller för annan som i Medlemsavtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.

3.2. Avgiften för månadsmedlemskap förfaller löpande vid den avtalade tidpunkten, med undantag av vid starten, där särskilda villkor gäller. Alla träningsprodukter betalas i förskott.  Medlemmen kan inte ändra betalningsform under bindningstiden. Medlemmen ansvarar för att se till att medlemsavgiften betalas till förfallodagen.

3.3. Om en automatisk betalningstjänst används ansvarar Medlemmen själv för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter. Medlemmen måste alltid se till att avgiften kan dras på förfallodagen.

3.4. Om Medlemmen inte betalar före förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, utfärdas påminnelse med nytt förfallodatum. Vid försenad betalning kan LSEMS kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning.

3.5. Om Medlemmen inte har uppfyllt ett betalningskrav och mottar betalningspåminnelse, inkassovarning eller inkassokrav från en extern inkasserare, ska betalningsinformation på fakturan från den externa inkasseraren användas vid betalning.

3.6. Medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden. LSEMS kan utföra en eventuell ändring av medlemsavgiften först efter bindningstiden gått ut, om inte Medlemmen själv vill göra ändringar i det befintliga medlemskapet. Om Medlemmen har en särskild rabatt hos LSEMS och rabatten upphör vid en tidpunkt när Medlemmen fortfarande är underställd bindningen, har LSEMS ensidigt rätt att uppjustera den månatliga medlemsavgiften till listpriset.

3.7. Medlemmen ska inte betala månatlig medlemsavgift om:

3.7.1. Medlemskapet är fryst enligt kapitel 6.

3.7.2. Medlemmen har sagt upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan i enlighet med punkt 7.

3.7.3. Den träningsanläggning som Medlemmen vanligen använder inte finns tillgänglig för träning och det enligt LSEMS bedömning inte finns någon annan träningsanläggning tillgänglig inom rimligt avstånd.

4. MEDLEMMENS ANSVAR

4.1. Medlemmen är skyldig att:

4.1.1. Bekanta sig med och följa LSEMS för tillfället gällande säkerhets- och trivselregler (generella), säkerhets- och trivselregler och övriga regler/riktlinjer som finns på vår webbsida.

4.1.2. Upplysa LSEMS om hälsotillstånd som kan påverka Medlemmens möjlighet att säkert använda LSEMS utrustning samt vid anmodan inhämta rådgivning om sådana från medicinsk kunnig person.

4.1.3. Inte använda dopningspreparat. LSEMS definition av doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA). LSEMS har rätt att utföra slumpmässiga dopingtester. Medlemmen bes om att ge ett samtycke innan ett dopingtest utförs. Testningen ska utföras under uppsikt av en godkänd tredje part och enligt proceduren som beskrivs i ett särskilt dokument som förevisas för Medlemmen.

4.1.4. Upplysa LSEMS vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.

4.1.5. Upplysa LSEMS om förhållanden som medför att Medlemmen inte längre har rätt till rabatterat medlemskap. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.

4.1.6 Vid anmodan uppvisa giltig legitimation.

4.1.7. Avboka bokad träningstid minst 24 timmar innan utsatt tid annars äger LSEMS rätten att kräva full ersättning för träningstillfället.

4.2. Medlemmen får inte ge andra fysiska eller juridiska personer tillgång till sitt medlemskap eller tillhörande tjänster genom att dela inloggningsinformation, identitetskort och liknande.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KOMMUNIKATION

5.1. I samband med medlemskapet kommer LSEMS att behandla personuppgifter om Medlemmen. Information om hur LSEMS behandlar uppgifter om Medlemmen och dennes sekretessrättigheter finns i vår sekretesspolicy på LSEMS webbsida.

5.2. Allmän information från LSEMS om medlemskapet kommer i första hand att skickas till den e-postadress eller postadress som Medlemmen har uppgett.

6. FRYSNING AV MEDLEMSKAPET

6.1. Medlemmen kan ansöka om att frysa sitt medlemskap i LSEMS. ”Frysning” betyder ett tillfälligt stopp av medlemskapet under en tidsbegränsad period.

6.2. Gällande villkor för frysning av medlemskap finns alltid tillgänglig på vår webbsida.

6.3. Ansökningsformuläret för frysning av medlemskapet finns på vår webbsida..

6.4. I de fall där Medlemmen är underkastad en bindningstid, förlängs den med det antal dagar som fastslås i det beviljade beslutet om frysning.

6.5. LSEMS kräver inte Medlemmen på medlemsavgift under den beviljade frysningsperioden enligt punkt 3.7.1. Betalningsfri period och frysperiod sammanfaller av faktureringsskäl inte nödvändigtvis.

6.6. När frysperioden går ut löper medlemskapet vidare under de villkor som framgår av Medlemsavtalet. Om Medlemmen avslutar medlemskapet under frysperioden gäller alltså en (3) månaders uppsägningstid efter att frysperioden avslutats. Uppsägningen träder i kraft efter utgången av närmast följande månadsskifte.

6.7. Vid behov av upprepad frysning av medlemskap måste Medlemmen själv fylla i ett nytt ansökningsformulär för den önskade frysperioden. Vid förlängning av frysning måste ansökningen ha lämnats in före utgången av den avslutade frysperioden.

7. UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV MEDLEMSAVTALET

7.1. Medlemmen har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela LSEMS inom två (2) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap. 10 §. Ångerrätten gäller enbart om medlemskapet har ingåtts utanför en LSEMS -anläggning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalade avgifter. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att ångerrätten utövas enligt den vid tillfället gällande lagstiftningen.

7.2. Medlemskapet kan avslutas när Medlemmen önskar, men löper som minimum bindningstiden ut. Efter att bindningstiden löpt ut övergår medlemskapet till ett löpande avtalsförhållande enligt punkt 2.3. Uppsägningstiden är en (3) månader, och uppsägningen träder i kraft efter utgången av påföljande månadsskifte.

7.2.1. Nedgradering av tjänster kan när som helst göras och träder i kraft vid närmast påföljande månadsskifte i enlighet punkt 2.9. Bundna medlemskap kan ej nedgraderas under bindningstiden.

7.3. Uppsägning av medlemskap sker genom att meddela LSEMS skriftligen via webbformulär, e-post eller brev. Efter att uppsägningen tagits emot bekräftar LSEMS skriftligen att den har registrerats, via e-post eller brev. Medlemmen ska kunna dokumentera att uppsägning har skett.

7.4. Medlemmen kan i vissa situationer ansöka om att avsluta medlemskapet även om bindningstiden inte löpt ut. Medlemmen måste i så fall kunna dokumentera att det föreligger särskilda oförutsedda omständigheter utanför Medlemmens kontroll. Vidare måste de angivna omständigheterna vara orsaken till att Medlemmen förhindras att använda medlemskapet. Ansökan om uppsägning måste vara skriftlig och skickas till LSEMS utan ogrundat uppehåll efter att omständigheten eller omständigheterna uppstod. LSEMS ska behandla ansökan inom rimlig tid efter att den togs emot.

7.5. Om LSEMS och Medlemmen i samråd anser att träningen innebär en betydande risk för att Medlemmens hälsa försämras, kan Medlemsavtalet avslutas. LSEMS kan kräva ett skriftligt utlåtande från hälsopersonal. Vid avslutande får Medlemmen den eventuella förskottsbetalda delen av medlemsavgiften återbetalad.

7.6. LSEMS har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor.

7.6.1. Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig LSEMS rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Vid övriga prisändringar ger LSEMS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.6.2. LSEMS förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger LSEMS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.6.3. LSEMS förbehåller sig rätten att företa ändringar av villkoren som inte anknyter till punkt 7.6.1 och 7.6.2, eller faller under punkt 7.6.4, utan föregående varning.

7.6.4. Om LSEMS genomför betydande förändringar som påverkar Medlemmen negativt, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal. Det kan göras även om bindningstiden för Medlemsavtalet inte har löpt ut. Vid sådana ändringar ger LSEMS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

7.6.5. Särskild uppsägning enligt punkt 7.6.4 kan endast ske genom att Medlemmen meddelar LSEMS senast fjorton (14) dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. Detta under förutsättning att Medlemmen varslas om ändringen/ändringarna senast en (1) månad innan ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.

7.6.6. Vid uppsägning enligt punkt 7.6.4 avslutas Medlemsavtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen ska ta emot skriftlig bekräftelse från LSEMS via e-post eller brev.

7.7. LSEMS har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentliga brott mot villkoren anses bland annat:

7.7.1. Utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och andra avgifter, trots påminnelse.

7.7.2. Brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 4 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från LSEMS.

7.7.3. Överträdelse av dopningsbestämmelserna i punkt 4.1.3, däribland underlåtenhet att lämna dopningsprov på begäran.

8. PERSONSKADOR, FÖRVARING OCH ANSVAR VID STÖLD

8.1. Medlemmen tränar alltid under eget ansvar. LSEMS ansvarar inte för personskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en LSEMS -anläggning. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/konsult i LSEMS regi.

8.2. Vid förvaring av personliga tillhörigheter i skåp på anläggningar, ansvarar Medlemmen själv för att använda eget lås. Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen på en LSEMS-anläggning efter ordinarie stängningstid, har LSEMS rätt att bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. LSEMS kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.

8.3. LSEMS ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till en LSEMS -anläggning. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp, värdeskåp eller liknande.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL

9.1. LSEMS ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar LSEMS träningserbjudande till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför LSEMS kontroll och LSEMS inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (Force majeure). Sådan omständighet kan vara exempelvis, naturkatastrofer, epidemier eller krig.

9.2. Medlemsavtalet är underställt svensk lag.

9.3. Tvister mellan Medlemmen och LSEMS ska försökas lösas i godo. Om det inte leder till en lösning kan Medlemmen ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna.

9.4. Vid avvikelser mellan svenska versionen och andra språkversioner av Medlemsavtalet ska den förstnämnda alltid ha företräde.